klacht

HEEFT U EEN KLACHT ?

Niettegenstaande we alles in het werk stellen om de kledij zorgvuldig te behandelen en we bij de minste twijfel de klant contacteren voor het reinigen van de kledij, kan het altijd gebeuren dat er iets misloopt.

Heeft u een klacht over de manier waarop de opdracht die u aan ons toevertrouwde uitgevoerd werd, dan zal u zich uiteraard in eerste instantie tot ons wenden. We zullen nota nemen van uw klacht en aansluitend de reden of oorzaak ervan verder willen onderzoeken. Soms kan dit enige dagen tijd vergen. Heb daar begrip voor.

1. Wij bieden U een oplossing aan.

 

Wanneer wij  tot onze spijt erkennen inderdaad een fout te hebben begaan, zullen wij tot schadeloosstelling overgaan. In het geval wij oordelen dat de oorzaak van schade te wijten is aan bijvoorbeeld een confectiefout of verkeerde etikettering (opgaaf van onderhoudsinstructies) dan zullen wij deze opinie schriftelijk verklaren. U heeft dan een document waarmee u zich tot de verkoper kan wenden die verantwoordelijkheid draagt betreffende de kwaliteit van het voorwerp van verkoop.

 

2. Wij kunnen niet tot een gesamenlijke oplossing komen.

 

Het is mogelijk dat u van oordeel bent dat we uw klacht niet naar behoren behandelt. In dit geval kan de geschillencommissie ingeroepen worden. Dit is een commissie die volledig onafhankelijk deskundig zal oordelen wie hier in de fout ging.

Geschillencommissie Verbruikers Textielverzorgers CACET vzw.

U heeft er als consument alle belang bij uw kleding en ander textiel alleen toe te vertrouwen aan de textielverzorgingsbedrijven die het gekende logo (hierbij afgebeeld) voeren. Want wij hebben immers een handvest ondertekend waardoor wij ondermeer verplicht zijn alle medewerking te verlenen opdat uw klacht of geschil aanhangig kan worden gemaakt bij bovengenoemde geschillencommissie.

 

Hoe werkt de geschillencommissie CACET ?

 

Deze commissie zetelt onder voorzitterschap van een jurist en is samengesteld enerzijds, uit vertegenwoordigers van verschillende consumentenorganisaties (TestAankoop, Arco Rechtshulp, ACV) en anderzijds, uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingFederatie van de Belgische Textielverzorging (F.B.T.) Beide partijen doen beroep op een textielexpert. Voor elk geschil afzonderlijk voeren deze samen een onderzoek uit in verband met vermeende schade, krimp, e.d., wat uiteindelijk wordt samengevat in een deskundig verslag. Aan de hand van het toegezonden schadestuk, de schriftelijke verklaringen van zowel klant als textielverzorgingsbedrijf (klachtenformulier) en het expertiseverslag, wordt na grondige deliberatie een onpartijdige uitspraak gedaan. Zowel klant als textielverzorgingsbedrijf hebben zich op voorhand akkoord verklaard zich te zullen neerleggen bij de uitspraak. Er wordt niet alleen geformuleerd of het desbetreffende bedrijf al dan niet een fout of nalatigheid heeft begaan, tevens wordt desgevallend het bedrag aan schadeloosstelling vastgesteld. Zowel textielverzorger als klant kunnen de zitting bijwonen en worden dan uiteraard ook gehoord. De prijs om een dossier te openen is 40 Euro voor de klant en 40 Euro voor het textielreinigingsbedrijf.

 

Documenten met betrekking tot de geschillencommissie CACET. (PDF formaat)